การประชุมวิชาการประจำปีเวชศาสตร์ครอบครัว


กำหนดการประชุม

Registration

แพทย์ทั่วไป ค่าลงทะเบียน 1000 บาท

สมาชิกราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว/สมาคมแพทย์เวชปฏิบัติฯ ค่าลงทะเบียน 800 บาท

แพทย์ประจำบ้าน ค่าลงทะเบียน 500 บาท

สหสาขาวิชาชีพ ค่าลงทะเบียน 600 บาท

แพทย์ที่เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น PCC รุ่น 16 และอบรมเตรียมสอบ อว. รุ่น 11 ยกเว้นค่าลงทะเบียน

กรรมการและวิทยากร ไม่เสียค่าลงทะเบียน

ผู้นำเสนองานวิจัย ไม่เสียค่าลงทะเบียน(เฉพาะผลงานที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากคณะกรรมการ)**หากท่านไม่ได้ Email ตอบกลับหลังจากลงทะเบียนและแนบหลักฐานการชำระเงินภายใน 5 วันทำการ กรุณาเช็ค Email ใน Junk Mail

   ไม่ต้องการใบเสร็จ        ต้องการให้ออกใบเสร็จตามที่อยู่นี้

Join Meeting

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมโดยกรอก Ticket Code และ Password ของท่านที่ได้รับจากการลงทะเบียน โดยระบบจะส่งให้ทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จากนั้นกดปุ่ม Join Now ปุ่มสีส้มด้านล่างนี้ โดยระบบจะเปิดให้รับชมได้ตั้งแต่วันที่ 11-12 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป